Algemene voorwaarden

Window Cleaning hecht veel waarde aan duidelijke afspraken. Dit kan enkel maar ten goede komen aan de vooropgestelde correcte samenwerking , zowel voor de klant als voor ons. Met de algemene voorwaarden willen we heldere en transparante informatie geven over de werking van onze diensten. Wij doen er alles aan om een vlotte en klantvriendelijke samenwerking te waarborgen. Window Cleaning houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden :

1. Offertes

De prijsoffertes blijven gedurende 2 maand geldig. Ze werden steeds opgemaakt op basis van de op dat ogenblik van toepassing zijnde waarden van lonen, materialen, diensten, fiscale lasten , en dergelijke. De prijzen kunnen evolueren bij uitbreiding gebouwen, burelen, personeel, meubilair en met jaarwisselingen. De prijzen zijn exclusief 21 % btw ( of 0 % : “verlegd” KB 1 art 20 medecontractant , indien geldig btw n° ) . Uiteraard behouden deze offertes slechts hun geldigheid, voor zover de klant geen enkele wijziging aanbrengt aan datgene dat als basis heeft gediend voor het opstellen ervan. Alle offertes zijn opgesteld in de veronderstelling dat in normale werfvoorwaarden zal kunnen gewerkt worden m.b.t. de uitvoeringsmogelijkheden. Window Cleaning behoudt zich het recht voor hetzij een meerprijs aan te rekenen hetzij de werken stil te leggen of te schorsen ingeval deze werfvoorwaarden niet voorhanden zijn. Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en slechts geldig na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging. Elke wijziging vanwege de opdrachtgever gevraagd zal als meerwerk in regie worden aangerekend of er zal een afzonderlijke offerte voor opgemaakt worden. Indien de offerte betrekking heeft op een aanneming tegen bepaalde prijs, zullen enkel die werken worden uitgevoerd dewelke werden vermeld in de offerte.In offertes voor het wassen van de ruiten wordt géén rekening gehouden met de wassen van de omlijstingen , behalve uitdrukkelijk anders vermeld.In offertes voor het wassen van de ruiten worden alleen de gevelruiten opgenomen , behalve uitdrukkelijk anders vermeld. Voor nieuwe klanten vragen we steeds een aanbetaling door middel van een proformafactuur. Eens deze betaald is, wordt het werk ingepland.

2. Bestellingen

Een ondertekende offerte wordt aanzien als een bestelling. Een bestelling, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Bij bestelling aanvaardt en erkent de klant uitsluitend te contracteren volgens onderhavige algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen onderhavige algemene voorwaarden en eventuele voorwaarden van medecontractanten, primeren onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met vermeldingen op de offerte, factuur , bestelbon of leveringsbon het contract tussen partijen. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, documenten e.a. van Window Cleaning. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van onderhavige overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.

3. Uitvoering van de werken

De werken worden uitgevoerd op datums die onderling worden overlegd. Voorafgaand aan de eerste uitvoering, vindt een rondgang en persoonlijke kennismaking plaats, waarbij ook een geschreven offerte wordt opgemaakt. De klant garandeert de vrije toegang en bereikbaarheid van de lokalen, en verbindt er zich door akkoord met de offerte toe, de richtlijnen van Window Cleaning te volgen. Ingeval van tekortkoming van de klant waardoor de werken op de overeengekomen datum niet kunnen doorgaan, is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de gederfde winst, verloren wachturen en alle andere inbreuken, te vergoeden. Dit geldt eveneens ingeval de klant de werken annuleert minder dan vijf werkdagen voorafgaand aan het tijdstip waarop de werken zouden doorgaan. Het annuleren door de klant van vastgelegde afspraken (omwille van uitzonderlijke redenen) kunnen eventueel aanvaard worden tot vijf werkdagen voor de datum van de afspraak, zoniet wordt het volledige bedrag gefactureerd. Indien Window Cleaning géén toegang heeft tot het pand op de dag van afspraak van uitvoering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4. Duur van de overeenkomst

Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor onbepaalde duur. Opzeg door de klant dient te gebeuren met een vooropzeg van drie maanden, te rekenen vanaf de eerstvolgende maand na betekening, die per aangetekend schrijven moet worden betekend. Indien de vooropzeg door de klant een kortere periode betreft dan de hiervoor genoemde voorziene drie maanden, zal het volledige bedrag van de voorziene toekomstige prestaties tijdens de geldige vooropzeg van drie maanden aangerekend worden, dit als derving omwille van het niet respecteren van de periode van vooropzeg. Window Cleaning kan, indien facturen onbetaald zijn, ten alle tijde het contract verbreken zonder enige vorm van vooropzeg.

5. Schorsing van de werken

In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, en dergelijke…) kan een voorlopige schorsing van de overeenkomst beslist worden, zonder dat deze beëindigd wordt. Window Cleaning is in voorkomend geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Het is enkel Window Cleaning die beslist of al dan niet de werken dienen te worden geschorst, niet de klant.

In geen geval is regenweer een reden om de werkzaamheden niet te laten uitvoeren.

6. Klachten

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Elke klacht moet schriftelijk of per e-mail worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen ons binnen twee kalenderdagen na de uitvoering toekomen. Er wordt steeds getracht in minnelijk overleg een oplossing te zoeken.

7. Aansprakelijkheid

Window Cleaning wijst elke verantwoordelijk af voor onder meer , doch niet beperkend :

-Glasbreuk ten gevolge van reeds waar te nemen scheuren en/of onregelmatigheden in het glas.

-Breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel.

-Krassen op omlijstingen en vensters.

-Eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken.

In geen geval kan Window Cleaning worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkend tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

8. Fakturen

Betalingen geschieden ALTIJD kontant en onmiddellijk bij ontvangst faktuur, dwz betalingen komen ons toe ten laatste acht dagen na factuurdatum. De klant mag niets inhouden van het factuurbedrag ten enigen titel. Bij niet betaling wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintrest die gelijk is aan de wettelijke interest aangerekend plus schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 €. Window Cleaning is tevens gerechtigd op de terugbetaling van de buitengerechtelijke kosten tot invordering. Indien Window Cleaning géén toegang heeft tot het pand op de dag van afspraak van uitvoering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Klant aanvaardt uitdrukkelijk electronische faktuur.

Alle info over ons privacybeleid vindt u terug op onze website.

Bij nieuwe klanten vragen we steeds een aanbetaling d.m.v. een proforma factuur vooraleer het werk in te plannen.

Betalingen per overschrijving worden enkel en alleen aanvaard met als mededeling het factuurnummer ( zonder andere toevoegingen ). Alle andere, niet correcte vermeldingen op de mededeling worden door ons systeem niet herkend en dus ook niet aanvaard.

9. Bevoegde rechtbank in geval van geschillen

Bij betwisting zijn enkel het vredegerecht van Asse en de rechtbank van Brussel bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

The Cleaning Agency vof
Kerkstraat , 24
B 1742 Ternat

BTW BE 0735 626 917

info@windowcleaning.be

Bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur :
Algemeen : + 32 2 582 82 38
Axel : + 32 479 06 40 82
Staf : + 32 475 64 28 37

  • GDPR Privacy & Cookies

    Algemene voorwaarden